Informace o Königsmühle z pohledu ochrany přírody

Königsmühle je nejopuštěnějším údolí mezi masivy Klínovce a Fichtelbergu. Osídlení zde dosahuje pomyslného dna. Zatímco pod svahy Fichtelbergu, v prvním údolí naleznete bývalé „hlavní město“ zimních sportů NDR Kurort Oberwisenthal a Loučnou pod Klínovcem s hotely, sídlišti a hustou osídleností, tak v druhém údolí, již na české straně, se choulí ve větru rekreantská obec Háj. Tamní domy obklopují horské louky, které jsou posledních 20 let pravidelně sekány a představují vhodný biotop pro chráněné rostliny. Poklidný ráz obce nenarušuje nevhodná zástavba, ačkoliv proluk v zástavbě vzniklo také mnoho. V třetím a posledním údolí leží zapomenuté louky Königova mlýna, kde bylo v roce 1995 vyhlášena Národní přírodní rezervace Königův mlýn.

Vývoj přírodní diverzity lokality nastal hlavně po opuštění osady v roce 1946. V té době ustalo pravidelné obhospodařování krajiny, likvidace meliorace a snižování množství eutrofizované půdy na které dříve rostla jiná vegetace než dnes. Vzhledem k nadmořské výšce a drsnému klimatu zde zarůstání údolí probíhá velmi pozvolna a v porovná s lokalitami v nižších nadmořských výškách skoro neznatelně. I z tohoto důvodu nezarostlo území bývalé osady.
V samotné lokalitě NPR Königův mlýn je znám výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména tetřívka obecného, bekasíny otavní, chřástala polního, křepelky polní, bramborníčka hnědého, hýla rudého, ještěrky živorodé, zmije obecné. Z rostlin potom prhy arniky, prstnatce Fuchsova, prstnatce májového, koprníku štětinolistého, tučnice obecné, kropenáče vytrvalého, vratičky měsíční a dalších.

Z hlediska zájmů ochrany přírody se jedná o území mimořádně cenné. Přírodní rezervace
Horská louka u Háje a její ochranné pásmo a navazující území (zejména niva níže po toku) hostí jedinečná společenstva horské vegetace, jakož i na ně vázaných živočichů. Ochrana území je zde násobná v podobě této přírodní rezervace, evropsky významné lokality Klínovecké Krušnohoří a ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská. Předmětem ochrany těchto území jsou u přírodní rezervace rašelinné horské louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. Tyto biotopy jsou předmětem ochrany i u evropsky významné lokality.

U ptačí oblasti, je předmětem ochrany populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus) a jejich biotopy. U tetřívka obecného je na rozdíl od žluny šedé znám výskyt z dotčené oblasti, a to z průzkumu z let 2005 - 2007. Později zde nebyl pozorován.

Diskuse

Vložit nový příspěvek